§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego caya.com.pl, dostępnego pod adresem www.caya.com.pl, skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.  Każdy użytkownik Sklepu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest JK Investment Sp. z o.o. z siedzibą z JK Investment ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000792926, o numerze NIP 8883141601 REGON: 383776732, nr telefonu +48 884 380 045, adres poczty elektronicznej caya@caya.com.pl; zwana dalej Sprzedającym lub Administratorem. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym  za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt" Sklepu.
 3. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego www.caya.com.pl nie wymaga rejestracji.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – JK Investment Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Toruńskiej 148, kod pocztowy 87-800, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000792926, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 8883141601, REGON 383776732.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.caya.com.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: JK Investment Sp. z o. o., ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: caya@caya.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 884380045
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: NEST BANK 03 1870 1045 2078 1058 5963 0004
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych
  w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 14:00

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Ceny i metody płatności

 1. Ceny podawane w Sklepie są cenami brutto. Wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w ustawowo określonej wysokości.
 2. Informacja o pełnym koszcie zamówienia zostanie przedstawiona w Koszyku Zakupów, przez zawarciem umowy sprzedaży na odległość. W przypadku zakupu Produktów fizycznych, do kosztu zamówienia zostanie dodany koszt wybranej przez Kupującego metody dostawy Towaru.
 3. Klient może wybrać wśród następujących sposobów płatności:  płatność przelewem na konto:  NEST BANK 03 1870 1045 2078 1058 5963 0004, JK Investment Sp. z o.o., w tytule wpisując numer zamówienia., płatność przy odbiorze Towaru gotówką, w przypadku wyboru wysyłki za pobraniem,, płatność przy użyciu jednej z metod udostępnianych przez operatora płatności PayU. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6

Rejestracja

 1. Dokonanie rejestracji w Sklepie jest bezpłatne.
 2. Aby zarejestrować się w Sklepie należy wypełnić kompletnie i zgodnie z prawdą formularz rejestracyjny oraz wysłać go zgodnie z instrukcją. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje zawartych w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych użytkowników Sklepu, którzy dokonali rejestracji w Sklepie (zwanych dalej Użytkownikami), ani Zamawiających; nie kontroluje również danych przekazanych przez Użytkowników oraz Zamawiających w trakcie procesu rejestracji, a także składania zamówienia. Użytkownik/Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji i/lub składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację i/lub przyjęcia zamówienia Użytkownika/Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 3. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Sklepie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie).
 4. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakiejkolwiek późniejszej ich zmiany Użytkownik powinien zaktualizować swój profil.
 5. Każda osoba może utworzyć tylko jedno konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani zbywanie swojego konta w żaden inny sposób, bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika.
 6. Administrator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Sklepu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.
 8. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy: - Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu; - bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone; w takiej sytuacji Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Użytkownika/Zamawiającego adresu e-mail do komunikacji z Użytkownikiem/Zamawiającym w celu weryfikacji statusu jego konta, jak również w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 10. Użytkownik, z zastrzeżeniem zdania poniższego, może w każdej chwili usunąć konto w Sklepie poprzez zalogowanie się w nim i wysłanie przy pomocy formularza kontaktowego prośby o usunięcie swojego konta. Po otrzymaniu takiej prośby Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 7

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako Gość.
 2. Zarejestrowanym Klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  c)
  zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wpisać szczegóły płatności jako gość – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  d) podać adres poczty elektronicznej do wysyłki zamówienia dostępu do plików cyfrowych oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  e) wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  f) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  g) zapoznać się z klauzulą dotyczącą oświadczenia o zgodę na wykonanie usługi udostępnienia plików cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku zakupu Towarów w postaci elektronicznej,
  h) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu operatora płatności PayU po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 8

Realizacja zamówienia

 1. Sprzedaż Towarów udostępnianych w Sklepie odbywa się przez Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy Zamawiającym a Sprzedającym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Aby zakupić wybrane produkty, należy zarejestrować się w Sklepie (bądź złożyć zamówienie bez rejestracji), dodać wybrane produkty do koszyka, wypełnić formularz zamówienia, podając dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury, zatwierdzić formularz zamówienia oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku zamówienia Produktów w postaci elektronicznej, przedmiotem transakcji w Sklepie jest dostęp do plików cyfrowych zawierających projekty wykrojów krawieckich w formacie PDF oraz ZIP, uwidocznione na stronie internetowej www.caya.com.pl w chwili składania zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się z nim przed złożeniem zamówienia.
 5. Do korzystania z zakupionego dostępu do plików cyfrowych wymagane jest:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  b) urządzenie z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową Chrome w wersji 61 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej albo Firefox w wersji 56 lub nowszej albo Safari w wersji 11.0 lub nowszej,
  c) włączona akceptacja plików Cookie,
  d) zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF,
  e) program do obsługi plików typu ZIP,
  f) dostęp do drukarki komputerowej umożliwiającej drukowanie w rozmiarze rzeczywistym A4.
 6. W przypadku zamówienia Produktów w postaci fizycznej (papierowe wykroje, akcesoria krawieckie, inne), Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionej przesyłki.
 7. Czas realizacji zamówienia nie przekroczy trzydziestu dni, począwszy od dnia następnego po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia znajdzie się w opisie na stronie Produktu w sklepie internetowym.
 8. W przypadku Produktów fizycznych, Klient dokonuje metody dostawy wśród poniższych, dostępnych w Sklepie:
  a) Paczkomaty InPost,
  b) kurier InPost,
  c) przesyłka InPost pobraniowa (płatność przy odbiorze),
  d) kurier DHL.
 9. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski.

§ 9

Czas realizacji

 1. W przypadku wyboru formy płatności realizowanej przez operatora płatności PayU, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od Operatora Płatności.
 2. W przypadku wyboru formy Płatności przez tradycyjny przelew bankowy, realizacja zamówienia umożliwiającego dostęp do treści cyfrowych rozpocznie się po zaksięgowaniu płatności.
 3. Dostęp do zamówionych i opłaconych treści cyfrowych następuje przez przekazanie na adres poczty elektronicznej, podany w zamówieniu, wiadomości zawierającej link umożliwiający pobranie zamówionych plików elektronicznych.
 4. Wiadomość na ustalony w zamówieniu adres poczty elektronicznej, umożliwiająca pobranie zamówionych plików cyfrowych wysyłana jest za pomocą automatycznego systemu, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 5. W przypadku Produktów fizycznych, czas realizacji zależy od dostępności Produktu oraz wybranej przez Klienta metody dostawy, jego orientacyjny czas jest określony każdorazowo na stronie Produktu w Sklepie internetowym. Maksymalny czas realizacji nie przekroczy 30 dni roboczych.
 6. W przypadku różnego terminu realizacji deklarowanego na stronach zamówionych Produktów, obowiązujący jest najdłuższy wśród przewidzianych terminów.
 7. Termin i czas realizacji dostawy Produktu liczony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt).

§ 10

Zwrot, odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta), w której przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, na adresy podane w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient, który chce odstąpić od umowy sprzedaży, ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, odesłać Produkt.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 6. Sprzedawca zwraca dokonane przez Klienta płatności po otrzymaniu Produktu.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za niepogorszenie stanu Produktu, który ma zostać zwrócony.
 8. Termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia Produktu.

§ 11

Odpowiedzialność za wady

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Zwroty i reklamacje".
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  a) pisemnie na adres: JK Investment sp. z o.o., ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  caya@caya.com.pl.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 12

Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych Użytkowników Sklepu odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika jest JK Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (87-800), ul. Toruńska 148, tel. +48 884380045, e-mail caya@caya.com.pl.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

§ 13

Prawa autorskie

 1. Dostępne w naszym sklepie wykroje krawieckie są chronione prawem autorskim. Nabywając wykrój, kupujący otrzymuje proste, niezbywalne i niesublicencjonowane prawo do powielania go wyłącznie w celu uszycia odpowiedniego modelu i do użytku osobistego.
 2. Używanie wykroju na inne potrzeby, szczególnie w celach komercyjnych lub handlowych, jest zabronione. Poza dozwolonym prawem autorskim prawem eksploatacji, wykroju nie wolno zmieniać ani modyfikować, rozpowszechniać, wystawiać i/lub publicznie odtwarzać.
 3. Szczególnie zabronione jest udostępnianie wykroju w Internecie lub w inny sposób.

§ 14

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) może zwrócić  się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c)
  jest uprawniony do uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl,
  d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów między Sprzedającym a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, nazwy, domeny, logo, należą do Sprzedawcy.